Katalog ubytování s přímými kontakty na penziony, priváty, chaty, hotely, ubytovny a levné ubytování na horách i ve městě.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) provozovatele TopUbytko.cz

I. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel TopUbytko.cz – Ing. Pavel Nadrchal, IČ: 74018159, DIČ: CZ8011203321, bydlištěm Lonkova 465, 530 09 Pardubice – Polabiny, zapsaný v živnostenském rejstříku na úřadě příslušném podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, inzerent popřípadě objednatel (dále jen "inzerent"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.TopUbytko.cz v sekci "O nás".

II. Informace o Ubytovacím zařízení


Provozovatel umožní na internetových stránkách publikovat podrobnosti o ubytovacích zařízeních, jeho službách, cenách a další informace potřebné pro informování klientů. Inzerent se zavazuje na webových stránkách provozovaných provozovatelem uvádět informace pravdivě, přesně, uceleně (žádné informace nebude vědomě zadržovat) a pravidelně je aktualizovat.

V případě, že poskytnuté informace a materiály dodané Inzerentem nebudou pravdivé, porušují práva třetích stran nebo způsobují jiné právní spory, pak nese zodpovědnost inzerent, pokud tento problém prokazatelně nezpůsobil provozovatel TopUbytko.cz. Toto ustanovení řeší i problémy týkající se reklamací ze strany klientů. Provozovatel TopUbytko.cz se zavazuje k patřičné součinnosti při řešení jakýchkoliv sporů, které by se ve vztahu koncového uživatele k inzerentu mohly vyskytnout.

III. Popis služby TopUbytko.cz


Server TopUbytko.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých ubytovacích zařízení (dále také jen "inzeráty") za účelem jejich představení a nabízení prodeje koncovým uživatelům serveru TopUbytko.cz, tj. nabízí uživatelům možnost hledání konkrétních ubytovacích zařízení a bližších informací o nich.

Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování nabídek inzerátů včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé položky inzerátů mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele nebo dle platby inzerenta. V této souvislosti je provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení.

IV. Registrace Ubytovacího zařízení do služby TopUbytko.cz


Základní podmínky pro registraci do služby TopUbytko.cz:
 • Ubytovací zařízení musí skutečně existovat.
 • Ubytovací zařízení musí splňovat všechny podmínky dané právními předpisy pro jeho provozování.
 • Ubytovací zařízení se pro inzerci na TopUbytko.cz nesmí nechat zastupovat třetí stranou, tj. nesmí využívat pro užití služeb na serveru TopUbytko.cz jiný třetí subjekt, nemá-li k tomu zplnomocnění.

Povinné údaje uváděné inzerentem při registraci na webových stránkách provozovatele, tj. registrace partnera/inzerenta:
 • Email
 • Heslo
 • Jméno a příjmení nebo název firmy
 • Ulice
 • Město
 • PSČ
 • Stát
 • Telefon

Povinné údaje uváděné při zakládání jednotlivých inzerátů na webových stránkách provozovatele inzerentem:
 • Typ objektu
 • Název
 • Kraj
 • Okres
 • Ulice
 • Město
 • PSČ
 • Email
 • Telefon

V. Další podmínky


V případě, že inzerent vlastní více ubytovacích zařízení, které chce na webových stránkách provozovatele inzerovat, je nutné každé takové ubytovací zařízení vložit jako samostatné a to bez jakýchkoli náznaků propojení v textech a popisu ubytovacího zařízení.

VI. Schválení ubytovacího zařízení


Provozovatel si vyhrazuje schválení každého nově registrovaného inzerenta jakožto i ubytovacího zařízení.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace inzerenta nebo zveřejnění ubytovacího zařízení např. z důvodu porušení těchto podmínek.

Inzerent se zavazuje v případě výtky ze strany provozovatele TopUbytko.cz k registraci inzerenta nebo ubytovacího zařízení danou výtku do 14 dnů od zaslání upozornění pomocí emailu opravit.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/.

VIII. Finanční podmínky


Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem za veškeré služby související se službou TopUbytko.cz.

Webové stránky jsou zpoplatněny následovně: 900,- Kč vč. DPH za rok (365 dní)

Provozovatel vystaví inzerentu za vložení inzerátu zálohovou fakturu, kterou je inzerent povinen uhradit. Na základě úhrady zálohové faktury a schválení ubytovacího zařízení je inzerentovi zobrazeno ubytovací zařízení koncovým uživatelům a zároveň v administraci zpřístupněna faktura, daňový doklad na poskytnuté služby.

Inzerent vložením inzerátu souhlasí, že daňový doklad bude mít elektronickou podobu a to na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §26, odst. 3.

IX. Závěrečná ustanovení


Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či zastavit zveřejňování jakýchkoli údajů inzerátu, pokud:
 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
 • jsou způsobilá přivodit provozovateli či třetím osobám újmu,
 • svým obsahem neodpovídají zájmům provozovatele,
 • nejsou pravdivé.

Provozovatel je oprávněn smluvní vztah kdykoli vypovědět s tím, že výpověď je účinná jejím doručením inzerentu, a to i prostřednictvím emailu.

Inzerent je zodpovědný za obsah inzerátů v tom smyslu, že není oprávněn jakkoliv provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění inzerentem poskytnutých dat prostřednictvím serveru TopUbytko.cz.

Inzerent poskytuje provozovateli souhlas s užitím inzerentem poskytnutých údajů pro vlastní potřebu, půjde-li o údaje, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., použije se pro souhlas inzerenta následující ustanovení těchto smluvních podmínek.

Inzerent souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím provozovateli poskytnutých v rámci webových stránek provozovatele, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může inzerent bezplatně kdykoli na adrese provozovatele pavel.nadrchaltopubytko.cz odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 10 pracovních dnů. Ke komunikaci s inzerenty využívá tzv. chat s inzerenty, zabudovaný přímo v administrativním rozhraní webových stránek, jež výrazně urychluje komunikaci a to nad rámec výše uvedené doby.

Provozovatel garantuje zobrazení inzerátů s efektivitou 98%. V případě, že by nastal výpadek serveru na delší dobu, bude se toto řešit ze strany provozovatele tak, že prodloužení inzerátů bude nabídnuto s určitou slevou.

Za porušení těchto podmínek či z důvodů v těchto podmínkách uvedených si provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování nabídek inzerenta podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci inzerenta, a to bez předchozího vyrozumění inzerenta.

Smluvní vztah založený mezi provozovatelem a inzerentem se řídí občanským zákoníkem.

Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto smluvní podmínky. Jakékoliv změny sdělí provozovatel inzerentovi e-mailovou zprávou nejpozději měsíc před plánovanou účinností takovýchto změn. Subjekt je oprávněn takové změny odmítnout a povinen z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně na adresu sídla provozovatele.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2017.