Katalog ubytování s přímými kontakty na penziony, priváty, chaty, hotely, ubytovny a levné ubytování na horách i ve městě.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) provozovatele TopUbytko.cz

I. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel TopUbytko.cz – Ing. Pavel Nadrchal, IČ: 74018159, DIČ: CZ8011203321, bydlištěm Lonkova 465, 530 09 Pardubice – Polabiny, zapsaný v živnostenském rejstříku na úřadě příslušném podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, inzerent popřípadě objednatel (dále jen "inzerent"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.TopUbytko.cz v sekci "O nás".

II. Informace o Ubytovacím zařízení


Provozovatel umožní na internetových stránkách publikovat podrobnosti o ubytovacích zařízeních, jeho službách, cenách a další informace potřebné pro informování klientů. Inzerent se zavazuje na webových stránkách provozovaných provozovatelem uvádět informace pravdivě, přesně, uceleně (žádné informace nebude vědomě zadržovat) a pravidelně je aktualizovat.

V případě, že poskytnuté informace a materiály dodané Inzerentem nebudou pravdivé, porušují práva třetích stran nebo způsobují jiné právní spory, pak nese zodpovědnost inzerent, pokud tento problém prokazatelně nezpůsobil provozovatel TopUbytko.cz. Toto ustanovení řeší i problémy týkající se reklamací ze strany klientů. Provozovatel TopUbytko.cz se zavazuje k patřičné součinnosti při řešení jakýchkoliv sporů, které by se ve vztahu koncového uživatele k inzerentu mohly vyskytnout.

III. Popis služby TopUbytko.cz


Server TopUbytko.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých ubytovacích zařízení (dále také jen "inzeráty") za účelem jejich představení a nabízení prodeje koncovým uživatelům serveru TopUbytko.cz, tj. nabízí uživatelům možnost hledání konkrétních ubytovacích zařízení a bližších informací o nich.

Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování nabídek inzerátů včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé položky inzerátů mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele nebo dle platby inzerenta. V této souvislosti je provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení.

IV. Registrace Ubytovacího zařízení do služby TopUbytko.cz


Základní podmínky pro registraci do služby TopUbytko.cz:
 • Ubytovací zařízení musí skutečně existovat.
 • Ubytovací zařízení musí splňovat všechny podmínky dané právními předpisy pro jeho provozování.
 • Ubytovací zařízení se pro inzerci na TopUbytko.cz nesmí nechat zastupovat třetí stranou, tj. nesmí využívat pro užití služeb na serveru TopUbytko.cz jiný třetí subjekt, nemá-li k tomu zplnomocnění.

Povinné údaje uváděné inzerentem při registraci na webových stránkách provozovatele, tj. registrace partnera/inzerenta:
 • Email
 • Heslo
 • Jméno a příjmení nebo název firmy
 • Ulice
 • Město
 • PSČ
 • Stát
 • Telefon

Povinné údaje uváděné při zakládání jednotlivých inzerátů na webových stránkách provozovatele inzerentem:
 • Typ objektu
 • Název
 • Kraj
 • Okres
 • Ulice
 • Město
 • PSČ
 • Email
 • Telefon

V. Další podmínky


V případě, že inzerent vlastní více ubytovacích zařízení, které chce na webových stránkách provozovatele inzerovat, je nutné každé takové ubytovací zařízení vložit jako samostatné a to bez jakýchkoli náznaků propojení v textech a popisu ubytovacího zařízení.

VI. Schválení ubytovacího zařízení


Provozovatel si vyhrazuje schválení každého nově registrovaného inzerenta jakožto i ubytovacího zařízení.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace inzerenta nebo zveřejnění ubytovacího zařízení např. z důvodu porušení těchto podmínek.

Inzerent se zavazuje v případě výtky ze strany provozovatele TopUbytko.cz k registraci inzerenta nebo ubytovacího zařízení danou výtku do 14 dnů od zaslání upozornění pomocí emailu opravit.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/.

VIII. Finanční podmínky


Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem za veškeré služby související se službou TopUbytko.cz.

Webové stránky jsou zpoplatněny následovně: 900,- Kč vč. DPH za rok (365 dní)

Provozovatel vystaví inzerentu za vložení inzerátu zálohovou fakturu, kterou je inzerent povinen uhradit. Na základě úhrady zálohové faktury a schválení ubytovacího zařízení je inzerentovi zobrazeno ubytovací zařízení koncovým uživatelům a zároveň v administraci zpřístupněna faktura, daňový doklad na poskytnuté služby.

Inzerent vložením inzerátu souhlasí, že daňový doklad bude mít elektronickou podobu a to na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §26, odst. 3.

IX. Závěrečná ustanovení


Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či zastavit zveřejňování jakýchkoli údajů inzerátu, pokud:
 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
 • jsou způsobilá přivodit provozovateli či třetím osobám újmu,
 • svým obsahem neodpovídají zájmům provozovatele,
 • nejsou pravdivé.

Provozovatel je oprávněn smluvní vztah kdykoli vypovědět s tím, že výpověď je účinná jejím doručením inzerentu, a to i prostřednictvím emailu.

Inzerent je zodpovědný za obsah inzerátů v tom smyslu, že není oprávněn jakkoliv provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění inzerentem poskytnutých dat prostřednictvím serveru TopUbytko.cz.

Provozovatel TopUbytko.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se inzerátů v katalogu. Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR. Inzerent dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Ing. Pavel Nadrchal, Lonkova 465, 530 09 Pardubice - Polabiny. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Inzerující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům).

Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 10 pracovních dnů. Ke komunikaci s inzerenty využívá tzv. chat s inzerenty, zabudovaný přímo v administrativním rozhraní webových stránek, jež výrazně urychluje komunikaci a to nad rámec výše uvedené doby.

Provozovatel garantuje zobrazení inzerátů s efektivitou 98%. V případě, že by nastal výpadek serveru na delší dobu, bude se toto řešit ze strany provozovatele tak, že prodloužení inzerátů bude nabídnuto s určitou slevou.

Za porušení těchto podmínek či z důvodů v těchto podmínkách uvedených si provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování nabídek inzerenta podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci inzerenta, a to bez předchozího vyrozumění inzerenta.

Smluvní vztah založený mezi provozovatelem a inzerentem se řídí občanským zákoníkem.

Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto smluvní podmínky. Jakékoliv změny sdělí provozovatel inzerentovi e-mailovou zprávou nejpozději měsíc před plánovanou účinností takovýchto změn. Subjekt je oprávněn takové změny odmítnout a povinen z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně na adresu sídla provozovatele.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.